ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSED

Õppe- kasvatustegevus toimub õppeaastati, mis algab 1. septembril ja kestab 31. augustini.

Suvekuudel toimub õpitu kordamine ja kinnistamine. Suvel viibitakse võimalikult palju õues värskes õhus ning tegevused toimuvad samuti õues. 

Õppe- ja kasvatustegevus hõlmab kuut erinevat valdkonda:

1) Mina ja keskkond

2) Keel ja kõne

3) Matemaatika

4) Kunst

5) Muusika

6) Liikumine 

Laste arengus on oluline osa vanematel. See puudutab koostööd, mis põhinevad dialoogil, vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel. Laste tegevuse lasteaias määrab ära eakohane ja paindlik päevakava, mis sisaldab õppe -kasvatustöö, toidukordade, puhkeaja ja vabategevuse õiget jaotuvust.

  • Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja läbiviimisel arvestatakse laste eripära: võimeid, keelelist ja kultuurilist tausta, vanust, terviseseisundit jms
  •  Õppe- ja kasvatustegevus on lapsest lähtuv
  • Kasutatakse rühmatööd ja individuaalset tegevust
  • Õppetegevus kavandatakse teemade järgi
  • Õppe-kasvatustegevus toimub turvalises ja esteetilises keskkonnas, mis seotakse kodukohaga, inimestega, loodusega, asutustega, nähtustega jne
  • Õppesisu valikul lähtutakse põhimõttest –  lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale
  • Laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest
  • Last kaasatakse tegevuste kavandamisse, suunatakse tegema valikuid ning tehtut analüüsima 
  • Lasteaias on kasutusel digitaalne õppe- ja kasvatustegevust kajastav päevik (Eliis)
  • Õppetegevuses kasutatakse robootikat (Bee-Bot robotid).

Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist. Pedagoogid viivad läbi vaatlusi, jälgides lapsi nii igapäevatoimingutes, vabamängus kui ka suunatud tegevustes. 

Vähemalt üks kord õppeaastas viiakse lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks lapsevanemaga läbi arenguvestlus.